2.

2.

زیادی وسواس داشتن اصلا خوب نیست؛

 

 

متاسفانه برای ادبیات هنوز وسواس دارم؛

کتاب های گاج کتاب محور+کتاب های پنج بحث نشرالگو+گاج نقره ای رو دارم!

ولی هنوز دو به شک ام که کدوم یکی بهتره!

 

+رد دادم علنا :) تو موضوع ادبیات! 

چه گلی بر سر بگیرم بهتره؟

ارسال دیدگاه برای این مطلب